Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας σταθερής θεραπευτικής ομάδας. Πρόκειται για μια ομάδα, η οποία απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τμημάτων του ΠΔΜ που εδράζονται στην Κοζάνη. Η ομάδα αυτή έχει ως στόχο τη συνδιαλλαγή, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μελών της μέσω της προσέγγισης διαφόρων θεματικών που τα απασχολούν.

Ανακοίνωση για σταθερή θεραπευτική ομάδα