Με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία συμβάλλει η έρευνα, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, EEΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, οι διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 (στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες αν απασχολούνται οι προσληφθέντες σε περισσότερα από ένα Τμήματα θα συμμετέχουν με το affiliation του Τμήματος, στο οποίο έχουν τις περισσότερες ώρες), οι μεταδιδάκτορες (που χρησιμοποιούν το affiliation του Ιδρύματος) και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (των τριών κύκλων σπουδών: 6, 7 και 8) καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process) σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές, όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να επιβραβεύσει την Αριστεία εισηγείται μια διαδικασία των βέλτιστων εργασιών και πρακτικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες

21_Γ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Κανονισμός επιβράβευσης_signed-18-04-2022

απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 113/21-05-2020.