• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις σε φοιτητές που δε φέρουν μαζί τους κάποιο αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας. Για τον απαιτούμενο έλεγχο στην αρχή της εξέτασης είναι υπεύθυνοι οι ορισμένοι ως επιτηρητές και ο διδάσκων του μαθήματος.
  • Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και η οποιαδήποτε ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των συμμετεχόντων στην εξέταση.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες που διεξάγεται η εξέταση μετά την έναρξή της και κατά τη διάρκεια αυτής.
  • Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, σχετικά με τη διάταξή τους στην αίθουσα.
  • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους βοηθήματος (βιβλία, σημειώσεις κλπ), με εξαίρεση εκείνων που ρητά επιτρέπει ο διδάσκων του μαθήματος.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ως αριθμομηχανές. Οποιαδήποτε απόπειρα ενεργοποίησης ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης θεωρείται προσπάθεια αντιγραφής και συνεπάγεται αυτόματα το μηδενισμό του γραπτού (σημειώνεται από τους επιτηρητές).
  • Τα θέματα των εξετάσεων επιστρέφονται υποχρεωτικά μαζί με το γραπτό του φοιτητή, καθώς και όποια κόλλα αναφοράς του δόθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα θέματα μπορούν να τα πάρουν μαζί τους μόνο όσοι φοιτητές παραδίδουν το γραπτό τους με τη λήξη της εξέτασης και μόνο εφόσον το επιτρέπει ο διδάσκων του μαθήματος.
  • Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μπορεί να επιτραπεί ολιγόλεπτη έξοδος, μόνο μετά από άδεια του επιτηρητή και λόγω εξαιρετικής ανάγκης.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δύο εξεταζόμενοι φοιτητές στην αίθουσα.
  • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να ζητηθεί από το τεχνικό προσωπικό του ΠΔΜ ο περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των ασύρματων δικτύων των τμημάτων.
  • Σε περιπτώσεις αντιγραφής ή παραβίασης των παραπάνω κανόνων, η Γενική Συνέλευση του τμήματος αποφασίζει για την επιβαλλόμενη ποινή.