Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΜΣΠΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εξειδικεύεται στους τομείς δράσης του ΠΔΜ και ειδικότερα στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος ΜΣΠΣ.  Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΜΣΠΣ βασίζεται σε μία φιλοσοφία πολύπλευρης ποιότητας με προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης, της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στη μετάδοση της γνώσης, όπως αυτά εκφράζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η πολιτική αυτή πραγματοποιείται με:

 • την δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο κανονισμών του Τμήματος και του Ιδρύματος
 • την εναρμόνιση με τα κριτήρια πιστοποίησης και με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΕΘAΑΕ
 • την υιοθέτηση, ανασκόπηση και επανασχεδιασμό των διαδικασιών της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας του ΤΜΣΠΣ του ΠΔΜ επικεντρώνεται στην:

 • συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 • συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών
 • συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής
 • διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες
 • ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΤΜΣΠΣ του ΠΔΜ.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΤΜΣΠΣ του ΠΔΜ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών,υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • την διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, αντίστοιχα.