Διοικητικά Όργανα

Με βάση το με α.π. 962/31-8-2023 έγγραφο του Τμήματος σχετικά με την συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (με έδρα την Κοζάνη) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αυτή ορίζεται ως εξής:

1. Κυράτσης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Κακούλης Κων/νος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, Μέλος
4. Δινοπούλου Βάϊα, Καθηγήτρια, Μέλος
5. Ντομοπούλου Ασημίνα, Καθηγήτρια, Μέλος
6. Ευκολίδης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής, Μέλος
7. Μανώλης Διαμαντής, Επ. Καθηγητής, Μέλος
8. Σταυρίδου Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια, Μέλος
9. Όροβας Χρήστος, ΕΔΙΠ, Μέλος
10. Παυλίδης Αριστείδης, ΕΤΕΠ, Μέλος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΣΠΣ_6ΛΓΛ469Β7Κ-93Θ/31-8-23