Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7)

Μπορείτε να κατεβάσετε την λίστα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακες Κατάταξης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων