Με απόφαση της επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων – Master of science (MScin CAD/CAM Systems and Product Design»

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 15/9/2023. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4596/18-7-2023 και τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022

η διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

                                                                                                                                     Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                     Καθηγητής Κωνσταντίνος Κακούλης

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΜΣ CAD CAM ΣΧΕΔ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_2023-24_final

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΠΔΜ_pds