Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στην υπ’ αριθμ.
6/18-04-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσής του, αποφάσισε τη διεξαγωγή
κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η κατάταξη
πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με
γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Πτυχίου
3. Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου
του 2022.

Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί αρχές Δεκεμβρίου του 2022. Οι
γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Μαθηματικά-Πιθανότητες
2. Πληροφορική
3. Γραμμικό Σχέδιο-Ελεύθερο Σχέδιο

Περισσότερα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-2022