Το πρωτόκολλο διαχείρισης COVID-19 υπάρχει στο παρακάτω αρχείο:

25_Γ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εκπαιδευτική διαδικασία_2021-2022_signed

Ως υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του Τ.Μ.Σ.Π.Σ έχει οριστεί ο

Κωνσταντίνος Κακούλης
kkakoulis@uowm.gr
24610-68293

και αναπληρωτής υπεύθυνος ο

Καθ. Παναγιώτης Κυράτσης
pkyratsis@uowm.gr
24610-68294