Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ1/Σ141/30-06-2021, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γ) ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-Θ
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CAE)-Ε
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ-Θ
4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (CIM)-Θ
5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (CIM)-Ε
6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι -Θ
7 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -Θ
8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -Θ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 13-07-2021 έως 27-07-2021 στο email: ide@uowm.gr.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068225.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2021