Αθανάσιος Μανάβης (υποψήφιος διδάκτορας)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Κυράτσης (Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων)
 • Κωνσταντίνος Κακούλης (Καθηγητής, μέλος)
 • Απόστολος Τσαγκάρης (Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος)

Θέμα: Μεθοδολογίες υπολογιστικού σχεδιασμού προϊόντων με βάση οπτικά στοιχεία εμπορικών ταυτοτήτων.

Περίληψη: Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τη μελέτη και την έρευνα ενός διευρυμένου θεωρητικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει γνώσεις και εμπειρίες από τους τομείς του σχεδιασμού προϊόντων, του υπολογιστικού σχεδιασμού και των στοιχείων που διαμορφώνουν εμπορικές και οπτικές ταυτότητες. Θα πραγματοποιηθεί χρήση κατάλληλων τεχνολογικών/υπολογιστικών εργαλείων με σκοπό την υλοποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Athanasios Manavis (PhD candidate)

Advice committee:

 • Panagiotis Kyratsis (Associate Professor, supervisor)
 • Konstantinos Kakoulis (Professor, member)
 • Apostolos Tsagkaris (Associate Professor, member)

Title: Methodologies in product computational design based on the branding visual elements

Summary: The current research aims in developing an appropriate framework which will integrate knowledge and expertise in the areas of product design, computational design and branding visual elements. A series of technological and computational tools will be used for this purpose.


Λάζαρος Φιρτικιάδης  (υποψήφιος διδάκτορας)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Νικόλαος Ευκολίδης (Επίκουρος Καθηγητής, επιβλέπων)
 • Παναγιώτης Κυράτσης (Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος)
 • Κωνσταντίνος Κακούλης (Καθηγητής, μέλος)

Θέμα: Χρήση αλγοριθμικού σχεδιασμού και μοντελοποίηση προϊόντων με προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών

Περίληψη: Μέσω της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής θα μελετηθεί και θα αναδειχθεί ο διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης των νέων ψηφιακών μέσων και εργαλείων, στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με διαφορετική γεωμετρία και μορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός να βασίζεται πάνω στον ίδιο τον χρήστη. Με την ενεργή συμμετοχή του στη προσέγγιση του σχεδιασμού, ο σχεδιαστής θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, σε σχέση με το προϊόν και με την βοήθεια του καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, θα δημιουργεί αυτό που πραγματικά αυτός χρειάζεται. Οι τελικοί χρήστες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ένα σχέδιο.

Lazaros Firtikiadis (PhD candidate)

Three-member Advisory Committee:

 • Nikolaos Efkolidis (Associate Professor, Supervisor)
 • Konstantinos Kakoulis (Professor, member)
 • Panagiotis Kyratsis (Associate Professor, member)

TITLE: Use of algorithmic design and product modelling customized to the user needs.

 Summary: The proposed Doctoral Thesis is going to search and highlight the different ways of employing new digital media and tools, in the design process and production of products with different geometry and form. A basic criterion is that the design process is centered to the user. By the active user participation, the designer will be able to better understand the needs of each one of them. Their valuable help in relation to the product development through the design process, will create what they really need. The end user influence is the key to the final design.


Ιωάννα Ναζλίδου (υποψήφια  διδάκτορας)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Κυράτσης  (Καθηγητής, επιβλέπων)
 • Κωνσταντίνος Κακούλης (Καθηγητής, μέλος)
 • Νικόλαος Ευκολίδης (Επίκουρος Καθηγητής, μέλος)

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστατικών εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών STEAM στο βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων.

 

Περίληψη:

Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σκοπό την μελέτη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών και διαδραστικών συστημάτων, βασισμένων σε τεχνικές παιχνιδοποίησης (gamification) και ενσωμάτωσης νέων δημιουργικών τεχνολογιών.

Ioanna Nazlidou (PhD candidate)

Advisory Committee:

 • Panagiotis Kyratsis (Professor, Supervisor)
 • Konstantinos Kakoulis (Professor, member)
 • Nikolaos Efkolidis (Assistant Professor, member)

TITLE: Development of a methodology for implementing interactive educational applications in product and system design via STEAM technologies

Summary: The proposed research is aiming in studying and developing a methodology for implementing interactive educational applications based on STEAM technologies and gamification.


Κυριακή Αϊδινλή (υποψήφιος  διδάκτορας)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

 • Νικόλαος Ευκολίδης (Επίκουρος Καθηγητής, επιβλέπων)
 • Κωνσταντίνος Κακούλης (Καθηγητής, μέλος)
 • Παναγιώτης Κυράτσης  (Καθηγητής, μέλος)

ΤΙΤΛΟΣ:  «Υπολογιστικός σχεδιασμός προϊόντων βασισμένος στις μεθόδους κατασκευής»

Περίληψη:

Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογιών υπολογιστικού σχεδιασμού προϊόντων σε μια σειρά από κατευθύνσεις, όπως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι φόρμες, ενώ ταυτόχρονα θα βασίζονται στις μεθόδους κατασκευής.

Kiriaki Aidinli (PhD candidate)

Advisory Committee:

 • Nikolaos Efkolidis (Assistant Professor, Supervisor)
 • Konstantinos Kakoulis (Professor, member)
 • Panagiotis Kyratsis (Professor, member)

TITLE: «Computational product design based on manufacturing processes».

Summary: The proposed Doctoral Dissertation aims in developing methodologies of computational product design towards a number of directions, for example: the geometrical characteristics and forms, while dealing at the same time with the manufacturing processes involved.