Αθανάσιος Μανάβης (υποψήφιος διδάκτορας)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Παναγιώτης Κυράτσης (Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων)
  • Κωνσταντίνος Κακούλης (Καθηγητής, μέλος)
  • Απόστολος Τσαγκάρης (Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος)

Θέμα: Μεθοδολογίες υπολογιστικού σχεδιασμού προϊόντων με βάση οπτικά στοιχεία εμπορικών ταυτοτήτων.

Περίληψη: Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τη μελέτη και την έρευνα ενός διευρυμένου θεωρητικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει γνώσεις και εμπειρίες από τους τομείς του σχεδιασμού προϊόντων, του υπολογιστικού σχεδιασμού και των στοιχείων που διαμορφώνουν εμπορικές και οπτικές ταυτότητες. Θα πραγματοποιηθεί χρήση κατάλληλων τεχνολογικών/υπολογιστικών εργαλείων με σκοπό την υλοποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.