Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση της συνεδρίασης  της
Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας,  μετά από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος ΜΣΠΣ, το σύνολο των μαθημάτων του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα διεξαχθεί κατά το χειμερινό
εξάμηνο, ακαδημαϊκό έτους 2020-2021, με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

Το  Τμήμα  ΜΣΠΣ  κατέληξε  σε  αυτή  την  απόφαση  με  βάση  τον  υψηλό
αριθμό εγγεγραμμένων  φοιτητών/τριών  ανά  μάθημα  και  των  περιορισμών
που  θέτουν  οι κτιριακές υποδομές του τμήματος, αλλά και οι διαθέσιμοι
ανθρώπινοι πόροι.